Naudinga informacija
Naujienų prenumerata
  
  
  
  
  
   
  
teisės aktai
Teisės aktai, reguliuojantys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo veiklą

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas, 2000 m. kovo 28 d. Nr. VIII-1591 (Nauja redakcija Nr. XII-1568, 2015-03-26)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, 2002 m. kovo 14 d. Nr. IX-785 (Nauja redakcija Nr. XII-2194, 2015-12-17)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, 2002 m. vasario 28 d. Nr. IX-743 (Nauja redakcija Nr. XII-2247, 2015-12-23

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas, 1999 m. sausio 14 d. Nr. VIII-1029 (Nauja redakcija Nr. XII-2069, 2015-11-24)

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas, 2004 m. kovo 18 d. Nr. IX-2066 (Nauja redakcija Nr. XII-2234, 2015-12-22)

Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, 1995 m. birželio 6 d. Nr. I-924 (Nauja redakcija Nr. X-309, 2005-07-05)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675 (Nauja redakcija Nr. XII-2124, 2015-12-03)

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, 1984 m. gruodžio 13 d. Nr. X-4449 (Nauja redakcija Nr. XII-2184, 2015-12-15)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234 (Nauja redakcija Nr. XII-1317, 2014-11-11)

Teisės aktai, reguliuojantys pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo veiklą

Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitų rengimo ir pateikimo Teisingumo ministerijai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1R-217 (Nauja redakcija Nr. 1R-187, 2015-07-07)

Pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijai atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1R-185 (Nauja redakcija Nr. 1R-293 2014-09-11)

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Teisingumo ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1R-189 (Nauja redakcija Nr. 1R-343, 2015-12-17)

Teisės aktai, reguliuojantys antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo veiklą

Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 468 (Nauja redakcija Nr. 1503, 2014-12-23)

Prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 (Nauja redakcija Nr. 1R-174, 2015-07-07)

Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-300 (Nauja redakcija Nr. 1R-173, 2015-07-07)

Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti pildymo taisyklės, Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos priedas, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-300

Rekomenduojama Sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 1R-121 (Nauja redakcija Nr. 1R-176, 2015-07-07)

Pranešimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-302 (Nauja redakcija Nr. 1R-175, 2015-07-07)

Prašymo išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 1R-158 (Nauja redakcija Nr. 1R-168, 2016-05-24)

Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364

Advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 645 (Nauja redakcija Nr.1373, 2014-12-03)

Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo pavyzdinė sutartis ir antrinės teisinės pagalbos teikimo prireikus pavyzdinė sutartis, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-123 (Nauja redakcija Nr. 1R-170, 2015-07-07)

Sutarčių su advokatais, prireikus teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašas ir sutarčių su advokatais, konkrečioje byloje teikiančiais antrinę teisinę pagalbą, sudarymo tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-15 (Nauja redakcija Nr. 1R-340, 2015-12-16)

Dėl advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, skaičiaus nustatymo, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1R-99 (Nauja redakcija Nr. 1R-201, 2013-08-01)

Advokatų, nuolat teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 1R-114 (Nauja redakcija Nr. 1R-16, 2014-01-20)

Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, duomenų apie suteiktą (teikiamą) antrinę teisinę pagalbą rinkimo, kaupimo ir pateikimo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1R-478 (Nauja redakcija Nr. 1R-358, 2015-12-23)

Sutarčių dėl antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose koordinavimo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtinimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1R-491  (Nauja redakcija Nr. 1R-164, 2015-06-29)

Advokato parinkimo teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-179 (Nauja redakcija Nr. 1R-1, 2015-01-07)

Antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1R-176 (Nauja redakcija Nr. 1R-183, 2015-07-07)

Išlaidų, susijusių su civilinės bylos nagrinėjimu, dydžių ir jų išmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 344 (Nauja redakcija Nr. 1R-369 2014-12-11)

Prekių ir paslaugų, būtinų antrinei teisinei pagalbai teikti, rekomenduotini maksimalūs limitai vienam nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančiam advokatui, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-105 (Nauja redakcija Nr. 1R-327, 2014-10-20)

Kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvo apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1R-253 (Nauja redakcija Nr. 1R-166, 2016-05-24)

Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 (Nauja redakcija Nr. 1R-264 2015-09-11)

Suteiktos antrinės teisinės pagalbos asmenims, turintiems teisę į teisinių išlaidų draudimo išmokas, išlaidų grąžinimo į valstybės biudžetą, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 kovo 17 d. įsakymu Nr. 1R-80

2008 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas Nr. X-1809 (Nauja redakcija Nr. XII-2197, 2015-12-17)

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/8/EB, numatanti teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarpvalstybinių ginčų atveju pagerinimą nustatant minimalias bendrąsias teisinės pagalbos sprendžiant tokius ginčus taisykles

1977 m. Europos sutartis dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo (Ratifikavimo įstatymas)

2001 m. Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo papildomas protokolas (Ratifikavimo įstatymas)

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų, ENG

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Reglamentas 2201/2003/EB dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis abiejų sutuoktinių vaikams pripažinimo ir vykdymo, atšaukiantis reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 ("Briuselis IIa")

Teisės aktai, reguliuojantys Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos administravimo veiklą

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinių administracijos padalinių veiklos teritorijos nustatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 birželio 12 d. įsakymu Nr. 1R-149

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 birželio 12 d. įsakymu Nr. 1R-148

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos struktūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 vasario 26 d. įsakymu Nr. 1R-50

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklos ataskaitų rengimo ir pateikimo Teisingumo ministerijai taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1R-45 (Nauja redakcija Nr. 1R-220, 2015-08-07)

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklos ataskaitų rengimo ir pateikimo Teisingumo ministerijai taisyklių pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-316

Visuomenės informavimo apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 1R-46 (Nauja redakcija Nr. 1R-184, 2015-07-07)

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų reorganizavimo įgyvendinimo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1R-28

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatai ir sudėtis, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1R-189 (Nauja redakcija Nr. 1R-186 2015-07-07)

Teisės aktai, reguliuojantys smurtinių nusikaltimų padarytos žalos kompensavimą

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas, 2005 m. birželio 30 d. Nr. X-296, (Nauja redakcija Nr. XII-1419, 2014-12-11)

Įgaliojimų suteikimas vykdyti Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo administratoriaus funkcijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1R-171

Pažymos dėl žalos neišieškojimo dėl objektyvių priežasčių forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1R-90

Smurtinių nusikaltimų, dėl kurių padaryta žala kompensuojama, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1R-88

Prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir Prašymo avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 02 d. įsakymu Nr. 1R-61 (Nauja redakcija Nr. 1R-349, 2014-11-27)

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms

Teisės aktai, reguliuojantys valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimą

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas, 2008 m. liepos 15 d. Nr. X-1702 (Žin. 2008, Nr. 87-3462, Žin., 2011, Nr. XI-1400, paskelbta TAR 2015-12-03, Nr. XII-2085)

Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo sutarčių sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 02 d. įsakymu Nr. 1R-82

Sutikimo spręsti ginčą valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo būdu forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 02 d. įsakymu Nr. 1R-83

Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikėjų atrankos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 02 d. įsakymu Nr. 1R-84

Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 02 d. įsakymuNr. 1R-85

2008 m. gegužės 21d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

Europos mediatorių elgesio kodeksas

Teisės aktai, reguliuojantys tarptautinį išlaikymo prievolių išieškojimą ES

Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas, 2008 m. lapkričio 13 d. Nr. X-1809 (Nauja redakcija Nr. XII-2197, 2015-12-17)

2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 ir dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja Tarybos Reglamento (EB) Nr. 44/2001 ("Briuselis I") redakcija)

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje

2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo, ENG (Europos Sąjungos Tarybos 2011 m birželio 9 d. sprendimas Nr. 2011/432/ES dėl Konvencijos patvirtinimo Europos Sąjungos vardu bei jame numatyti pareiškimai ir išlygos)

1973 m. Hagos konvenciją dėl sprendimų, susijusių su išlaikymo pareigomis pripažinimo ir vykdymo, ENG

1973 m. Konvencija "Dėl išlaikymo pareigoms taikytinos teisės" (Ratifikavimo įstatymas)

2007 m. spalio 30 d. Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (naujoji Lugano konvencija)

Informacija atnaujinta: 2017-02-24